Start Aktualności PSL Uchwała Rady Naczelnej PSL
Uchwała Rady Naczelnej PSL
Wpisany przez Janusz Piechociński - Blog   


Uchwała RN PSL w sprawie sytuacji społeczno–politycznej w kraju

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraziła głęboki niepokój w związku z sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Polski. Określanie przez prominentnych polityków rządzącej partii, ludzi protestujących przeciw rządowi, mianem zdrajców, tworzy w kraju głębokie podziały i zamyka drogę do dialogu.

Kryzys polityczny powstały wokół Trybunału Konstytucyjnego znaczącą pogorszył pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego Rada Naczelna PSL wzywa również rząd do wznowienia dialogu społecznego z opozycją na warunkach partnerskich oraz do natychmiastowego zakończenia kryzysu konstytucyjnego.

Uchwała RN PSL w sprawie realizacji rządowego programu 500

Przyjęte przez rząd rozwiązanie dotyczące programu 500 jest zdaniem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego sprzeczne ze społecznym poczuciem sprawiedliwości i wymaga korekty. RN PSL zobowiązała Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa do podjęcia poselskich  inicjatyw w celu wprowadzenia do programu 500 pro społecznych rozwiązań.

Jedną z nich jest zasada „złotówka za złotówkę” wprowadzona w 2015 r.  a odnosząca się do zasiłków rodzinnych. Osoby uprawnione nie tracą automatycznie prawa do zasiłku rodzinnego po przekroczeniu określonego progu dochodowego, a zasiłek otrzymują w wysokości pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. W programie 500 przekroczenie progu dochodowego choćby o 1 zł  pozbawia możliwości skorzystania z kwoty 500 zł.
Drugą kwestią wymagającą poprawy jest automatyczne wykreślanie dzieci z programu 500 po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Jest to sprzeczne z prawem podatkowym, w którym ulga rodzinna przysługuje także na dziecko pełnoletnie do 25 roku życia, o ile uczy się i w danym roku kalendarzowym nie osiągnęło dochodów o określonej wysokości.

Uchwała w sprawie 90. rocznicy zamachu majowego

Polskie Stronnictwo Ludowe chce przypomnieć o dokonanym 90 lat temu przez Józefa Piłsudskiego zamachu stanu, w wyniku którego został obalony ówczesny rząd. W walkach zginęło wtedy prawie 400 osób, a blisko 1000 zostało rannych. Gdyby nie odpowiedzialność za losy państwa polityków ludowych: Wincentego Witosa i Macieja Rataja mielibyśmy w Polsce wojnę domową.

Zamach majowy powinien być dla wszystkich ostrzeżeniem przed dzieleniem społeczeństwa i uprawianiu polityki nienawiści oraz przekonaniu jednej ze stron o swojej wyjątkowości. Przypomnijmy, że efektem pomajowych rządów było osamotnienie Polski w wrześniu 1939 roku.
Dlatego Rada Naczelna PSL zobowiązała klub do wniesienia do Sejmu projektu uchwały przypominającej wydarzenia z 1926 roku oraz wezwała do złożenia kwiatów pod pomnikami związanymi z ruchem ludowym.

Uchwała RN PSL w sprawie ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych przez Polaków

Tegoroczny projekt Prawa i Sprawiedliwości wprowadza daleko idące obostrzenia w obrocie gruntami rolnymi. Wstrzymuje sprzedaż ziemi państwowej także polskim rolnikom. Wprowadza możliwość daleko idącej ingerencji urzędników Agencji Nieruchomości Rolnych w swobodę dysponowania prywatnymi gruntami obywateli polskich, także w relacjach między członkami najbliższej rodziny.

Pomysł rządzących spotkał się z różnorodnymi formami protestów rolników, łącznie z uliczną manifestacją w dniu16 marca 2016 r.
Rada Naczelna PSL stwierdziła, że protest ten, mimo zlekceważenia przez Marszałka Sejmu przedstawicieli protestujących rolników spowodował stopniowe wycofywanie się partii rządzącej z najbardziej kontrowersyjnych propozycji. Część ich jednak nadal pozostała.
PSL uznając zasadność wprowadzenia ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi w Polsce,  będzie nadal zabiegać o nadanie takiego kształtu przepisom regulującym transakcje ziemią rolną, aby nie ograniczały szans rozwojowych gospodarstw rolnych i nie uzależniały możliwości dysponowania nią przez właściciela od decyzji urzędniczych.

Uchwała RN PSL w sprawie szkód łowieckich w rolnictwie

PSL chce zmienić system finansowania i wynagradzania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Projekt PSL wprowadza nowe zasady szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań. Do wypłaty odszkodowań w imieniu państwa będzie zobowiązany wojewoda z pieniędzy z budżetu państwa. Skarb Państwa, który odpowiada za zwierzęta łowne w Polsce powinien uczestniczyć w wypłacaniu szkód przez nie wyrządzonych i ponieść koszty z tym związane.
Wysokość udziału Skarbu Państwa będzie zależna od wykonanego planu łowieckiego, a cały koszt powinien wynieść 40 mln zł w roku.

PSL za zwiększeniem udziału energii z odnawialnych źródeł

PSL uważa za konieczne zwiększenie udziału energii z  odnawialnych źródeł. To szansa na nowe miejsca pracy, zwiększenie dochodów samorządu terytorialnego oraz ochronę środowiska.

PSL proponuje wdrożenie ogólnopolskiego programu umożliwiającej możliwość instalacji OZE.  PSL jest zdziwione odroczeniem przepisów dotyczących wsparcia dla technologii „zielonej energii”. To znacznie wpływa na ograniczenie rozwoju państwa.
Rada Naczelna PSL apeluje o podjęcie pilnych prac, zmierzających do wprowadzenia korzystnych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii wytwarzanej też przez samych obywateli.

Uchwała RN PSL w 1050. rocznicę chrztu Polski
Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Obraz olejny Jana Matejki z 1889 roku.
W ramach 1050. rocznicy Chrztu Polski Rada Naczelna PSL chce podkreślić znaczenie tego wydarzenia dla losów naszego kraju. Ta decyzja spoiła naród polski ze światem chrześcijańskim.
Kościół zawsze był ostoją polskości dodając ludziom otuchy w trudnym czasie. PSL nawiązuje w swoim programie do dorobku nauki Kościoła, dlatego apeluje o godne przeżywanie tego Jubileuszu.