Drukuj
Wpisany przez Mariusz Pawelec   
piątek, 30 września 2011 00:00


Pakiet 3 x 20 - trudne wyzwanie dla energetyki

 

Mariusz Pawelec -biuroPolskie Stronnictwo Ludowe dąży do budowania społecznej gospodarki rynkowej, która zakłada równe szanse życiowe dla nas wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny czy ekonomiczny. Realizowanie celów społecznych wymaga sprawnej gospodarki rozwijającej się w przyjaźni ze środowiskiem i zgodnie z potrzebami człowieka. Intensyfikacja procesów globalizacji wymusza konieczność wzmocnienia konkurencyjności własnej gospodarki.

 

Dlatego dla Polski i Jaworzna bardzo ważny jest rozwój i modernizacja naszej elektroenergetyki. Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20 wymusza na organach władzy UE pełną odpowiedzialność za walkę z globalnym ociepleniem. Uchwalona w br. ustawa o efektywności energetycznej wprowadza nowe zadania dla przedsiębiorstw energetycznych i administracji publicznej w zakresie racjonalizacji, optymalizacji i kontroli konsumpcji energii. Wiąże się to z uzyskaniem przez te przedsiębiorstwa kolejnego certyfikatu lub w przypadku jego braku nakazuje wniesienie opłaty zastępczej, co zapewne w najbliższej przyszłości spowoduje wzrost cen energii elektrycznej.

Kolejnym problemem w w/w temacie będzie zakup praw do emisji dwutlenku wegla. Przestarzałe bloki węglowe i energochłonne gałęzie przemysłu albo zostaną wycofane z rynku lub będą produkować energię elektryczną na takim poziomie cenowym, że Polska gospodarka nie wytrzyma konkurencji. Z tytułu opisanych powyżej problemów Polski rząd powinien artykułować w Parlamencie Europejskim i koniecznie dążyć do renegocjacji ustalonych limitów. Moim zdaniem musimy stworzyć nowe ramy prawne tworzące ulgi w polityce fiskalnej państwa dla energii elektrycznej, tak aby „dać oddech” tzw. energochłonnym sektorom gospodarki, dla których energia elektryczna stanowi duży udział w kosztach produkcji. Nadmierna redukcja CO2 do takiego poziomu jak zakłada UE może „rozsadzić od środka” naszą gospodarkę.

Konieczne jest wdrożenie aktu prawnego regulującego rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Polska powinna wykorzystać swój potencjał w zakresie produkcji biomasy szczególnie typu rolniczego. Mamy dużo nieużytków, które polscy rolnicy powinni obsiać roślinami energetycznymi, które następnie posłużą jako paliwo w procesie spalania w kotłach energetycznych lub w procesie fermentacji w biogazowniach. Efektem tych działań będzie zielona energia. Państwo musi wprowadzać mechanizmy motywujące do w/w inicjatywy. PSL jako jedyna partia podkreśla wzajemne związki między rozwojem rolnictwa i całej gospodarki pozarolniczej. Ta tradycja zobowiązuje. Dla realizacji wymagań pakietu energetycznego niezbędna jest aktywna polityka regionalna. Samorządy gminne i powiatowe również powinny wdrażać aktywnie pakiet klimatyczno-energetyczny dla swojego obszaru działania. Pozytywnym przykładem jest tzw. „porozumienie między burmistrzami” (Covenant of Mayors). Niestety inicjatywę tą poparły tylko najbardziej aktywne samorządy. Na dzień dzisiejszy jest ich tylko 21 z czego tylko 3 duże miasta takie jak Warszawa, Bielsko-Biała, Gdynia. Idea porozumienia rozpoczęła się w 2008r. i do kwietnia br. podpisało ją prawie 2,5 tys. samorządów – najwięcej bo prawie tysiąc we Włoszech. Dzięki podpisaniu porozumienia samorządy mogą ubiegać się o unijne fundusze na inwestycje, przyczyniają się do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy. Ponadto aktywnie edukują swoich mieszkańców, a przede wszystkich poprawiają jakość powietrza na swoim obszarze. Wykazane tu problemy musimy rozwiązać wspólnie, ponad podziałami , unowocześniając naszą gospodarkę z należytą dbałością o środowisko naturalne i człowieka.

Dla nas człowiek jest najważniejszy!

Mariusz Pawelec

Kandydat do Sejmu z listy PSL